31 december 2021
Geplaatst door nancy

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de afronding van de haalbaarheidsfase Hero, wat heeft geresulteerd in de Ontwikkelingsvisie Hero.

Haalbaarheidsonderzoek
Eerder is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de bouw van woningen in het gebied van de Hero. Er volgde onderzoek op diverse fronten zoals milieuplanologische effecten, financiële gevolgen, technische maakbaarheid, toekomstbestendigheid van het plan en draagvlak in de omgeving. Dit haalbaarheidsonderzoek is met positief resultaat afgerond. Alle voor de haalbaarheid van belang zijnde aspecten zijn in beeld gebracht en geconcludeerd kan worden dat er een financieel haalbaar, kwalitatief hoogstaand, technisch maakbaar plan ligt, dat op voldoende draagvlak kan rekenen.

Ontwikkelingsvisie voorgeled aan het College van B&W
De Ontwikkelingsvisie is door de gemeentelijk projectleider middels een collegevoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester & Wethouders.

Op dinsdag 21 december 2021 heeft het college met de Ontwikkelingsvisie ingestemd. Dit is geweldig nieuws zo vlak voor het einde van het jaar!

Vervolgstappen
In 2022 gaan we aan de slag met de vervolgstappen. De vervolgstappen zullen er als volgt uit gaan zien;

  1. De anterieure overeenkomst
  2. Het inrichtingsplan openbare ruimte
  3. Het ontwerp van de appartementen
  4. En uitwerking ontwerp Bestemmingsplan.

 

Voor 2022 staat er voldoende ontwikkeling op de planning! Nieuwbouw Hero houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Delen: